മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും മൊബൈലുകളിൽ ഓഡിയോ ലഭ്യമാണല്ലോ. ആയതിനാൽ ഇനിമുതൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അതാത് സമയങ്ങളിൽ please start………. എന്ന മെസ്സേജുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓഡിയോയും മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 🌷 ഓരോ സെഷനും അറ്റൻറ് ചെയ്യുന്നതിനു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം (പേര്, സ്ഥലം)അറിയിക്കുക.🌷   ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ … https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     അടുത്ത സെഷൻ പങ്കെടുക്കന്നവർ പേര്, സ്ഥലം പറയുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം മെഡിറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന Trainerക്ക് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനസിലാക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 🌷 ഓരോ സെഷനും അറ്റൻറ് ചെയ്യുന്നതിനു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം (പേര്, സ്ഥലം)അറിയിക്കുക.🌷   ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ.. https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ     അടുത്ത സെഷൻ @8: 00 PM. പങ്കെടുക്കുന്നവർ പേര്, സ്ഥലം പറയുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം മെഡിറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന Trainerക്ക് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനസിലാക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും. Next […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – WELCOME 💐to Heartfulness(www.heartfulness.org) *റിലാക്സേഷൻ & മെഡിറ്റേഷൻ . യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 🌷 ഓരോ സെഷനും അറ്റൻറ് ചെയ്യുന്നതിനു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം (പേര്, സ്ഥലം)അറിയിക്കുക.🌷   അടുത്ത സെഷൻ @ 8.00 PM. പങ്കെടുക്കന്നവർ പേര്, സ്ഥലം പറയുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം മെഡിറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന Trainerക്ക് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനസിലാക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും. Next session @ 8.00 PM. Please post your Name & Place to register your participation. This will help the […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 🌷 ഓരോ സെഷനും അറ്റൻറ് ചെയ്യുന്നതിനു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം (പേര്, സ്ഥലം)അറിയിക്കുക.🌷   ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ.. https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ       പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ, ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ്സ് മെഡിറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ: 1. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് തിരിയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – ചില പരീക്ഷണഫലങ്ങള്‍ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു . യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 🌷 ഓരോ സെഷനും അറ്റൻറ് ചെയ്യുന്നതിനു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം (പേര്, സ്ഥലം)അറിയിക്കുക.🌷   ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ… https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ       ചില പരീക്ഷണഫലങ്ങള്‍ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു: 1. അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പരിശീലകന് 2 മുതല്‍ 5 നിമിഷത്തിനുള്ളില്‍ ശാന്തത കൈവരിക്കാനാവും. നവാഗതര്‍ക്കും ഇത്തരമവസ്ഥ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – ഹാര്‍ട്ട്ഫുള്‍നസ്സില്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്കെന്താണ്? യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 🌷 ഓരോ സെഷനും അറ്റൻറ് ചെയ്യുന്നതിനു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം (പേര്, സ്ഥലം)അറിയിക്കുക.🌷   ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ… https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ   ഹാര്‍ട്ട്ഫുള്‍നസ്സില്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്കെന്താണ്? കഴിഞ്ഞ അറുപതുവര്‍ഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗിക പഠനങ്ങള്‍ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. നാഡികളുടെ വഴക്കം, മസ്തിഷ്‌ക്കാരോഗ്യം, മൊത്തത്തിലുള്ള സൗഖ്യം തുടങ്ങിയവയില്‍ ധ്യാനത്തിനുള്ള സ്വാധീനം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അവരുടെ […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – പ്രിയപ്പെട്ടഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ ട്രെയിനറുമൊത്ത് മൂന്നു സെഷനെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുക. heartfulness പരിശീലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ശുദ്ധികരണം, ഇന്നർ കണക്ട് ( നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സത്തയുമായി ഒന്നിച്ചു ചേരൽ) തുടങ്ങിയ പരിശീലനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഈ പരിശീലനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന തല്ല. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പ്രത്യേകം പരിശീലനം ഗ്രൂപ്പിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിലവിൽ മൂന്ന് തവണ ട്രെയിനറുമൊത്ത് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ 7510665551 എന്ന മലയാളം ഇഭാരതം ലേഖകന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അടുത്ത പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുക.

  യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം  മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ …     എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 🌷 ഓരോ സെഷനും അറ്റൻറ് […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം ആരോഗ്യം – ⛱കേരള ജനതയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ആരോഗ്യ വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും പങ്കുവെക്കുന്നതോടൊപ്പം Health,Beauty tips കൂടാതെ മാറിവരുന്ന ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രധിവിതികളും പങ്കുവെക്കുന്നു⛱ ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  🔶* ആരോഗ്യ പരമായ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, സ്ഥലം, എന്നിവ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക*🔶   ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ.. https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ           ഇന്ന് ജൂലായ് ഡോക്ടർസ് ഡേ …… ഇന്ന് ജൂലായ് ഡോക്ടർസ് ഡേ.ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ദിനം .  

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – ലെവൽ 2 പ്രാക്ടീസ് പഠിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് സെഷനുകൾ (കഴിയുന്നതും തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ )പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ.. https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ   നടത്തപ്പെടുന്ന യോഗ & മെഡിറ്റേഷൻ സെഷൻ ടൈമിങ്‌സ് (IST) 9.30 PM Meditation   സൗകര്യമുള്ള  ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും .   Level 2 heartfulness practice മെഡിറ്റേഷന് സഹായിക്കുന്ന അനുബന്ധ പ്രാക്ടീസ് ആയ മാനസ്സിക ശുദ്ധീകരണമാണ് അടുത്ത […]

Continue Reading

മലയാളം ഇഭാരതം യോഗ – യോഗ ദിനം തൊട്ട് മലയാളം ഇഭാരതം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ഇഭാരതം മെമ്പേഴ്സിന് സൗജന്യം ആയിരിക്കും ഇത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാം നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും കമന്റ് ചെയ്യൂ …

  കേരള ജനതയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട്‌ ആരോഗ്യ വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും പങ്കുവെക്കുന്നതോടൊപ്പം Health,Beauty tips കൂടാതെ മാറിവരുന്ന ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രധിവിതികളും പങ്കുവെക്കുന്നു⛱ 🔶* ആരോഗ്യ പരമായ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, സ്ഥലം, എന്നിവ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക*🔶   ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരും  കമന്റ് ചെയ്യൂ.. https://api.whatsapp.com/send?phone=+917510665551&text=ഹലോ   […]

Continue Reading